Lancia.it


KLAUZULA INFORMACYJNA


Dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.), Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r. poz. 1422) oraz Ustawą z dnia 16 lipca 2004 Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014 r., poz. 243).ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH – PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


Administratorem Państwa danych osobowych podanych na formularzu jest FCA Poland S.A., adres siedziby ul. M.Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała. REGON: 070037916, NIP: 547-004-86-27, KRS: 0000019628 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Państwa dane osobowe, podane dobrowolnie, mogą być przetwarzane w następujących celach:
a) zapewnienia dostępu do żądanej usługi (zwanej dalej "Usługą"), a także w celu umożliwienia firmie FCA Poland S.A. przeprowadzania ankiety dotyczącej zrealizowanej Usługi;
b) dostarczania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez FCA Poland S.A. oraz przeprowadzania badań rynkowych i statystycznych;
c) dostosowania profilu na podstawie Państwa zachowań, przyzwyczajeń i skłonności zakupowych w sektorze samochodowym w celu poprawy jakości usług oferowanych przez FCA Poland S.A.;
d) w przypadku wyrażenia stosownej zgody dane mogą być przetwarzane w celu prowadzenia przez FCA Poland S.A. marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z FCA Poland S.A..SPOSOBY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Przetwarzanie danych osobowych dla każdego z powyższych celów odbywać się będzie w formie papierowej i elektronicznej, a w szczególności za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej, telefonu (tradycyjnie lub za pomocą automatycznych systemów wywołujących, SMS, MMS itp.), telefaksu i przez wszelkie inne kanały informacyjne (np. strony WWW, aplikacje mobilne), w zależności od udzielonej przez Państwa zgody na formę komunikacji.PODMIOTY, KTÓRYM DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE


Państwa dane osobowe mogą być udostępnione osobom trzecim w przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, na żądanie organów publicznych lub w razie dochodzenia praw przed sądem.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODANIA DANYCH


Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów przetwarzania danych.SKUTKI BRAKU UDZIELENIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


W przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych oznaczonych gwiazdką „*” (obowiązkowe), zamawiana Usługa nie będzie mogła zostać zrealizowana, a Państwo nie będą mogli zostać prawidłowo zidentyfikowani. Brak udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w pozostałych celach (poza oznaczonymi gwiazdką „*” jako obowiązkowe) pozwoli na realizację zamawianej Usługi.PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE


Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Mają Państwo prawo odwołania udzielonej uprzednio zgody, zwracając się do pisemnie na adres: FCA Poland S.A., Dyrekcja Handlowa, Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa.